PALDIES
PAR ATBALSTU!

SHARE AND SURPASS THE COMPETITION!

YOU CAN HELP EVEN MORE BY SPREADING THE WORD!

donated

Zemessardzei ir izšķiroša loma latvijas drošībā. Redzot naktī, viņi mūsu valsti aizsargās labāk.

ATBALSTI ZEMESSARDZI

Zemessargs nav algots kareivis, viņa pienesums valsts drošībai ir brīvprātīgs. Viņš ziedo savu brīvo laiku, līdzekļus, miegu, spēku, enerģiju un drosmi. Tu vari palīdzēt viņam sargāt Latviju vienlīdz labi gan dienā, gan naktī, ziedojot līdzekļus nakts ekipējuma iegādei.

Kampaņu rīko LATO – sabiedriska organizācija Latvijas lomas NATO stiprināšanai. Kampaņas mērķa summa ir tieši tik liela, lai pienācīgi ekipētu veselu Latvijas Zemessardzes bataljonu ar akūti nepieciešamu papildaprīkojumu. Šī ir iespēja sabiedrībai reāli un ļoti vienkārši pielikt roku, lai savās mājās varētu justies droši.

Katrs ziedojums ir kas vairāk par naudu. Ziedojot – vienalga, vai sponsorē objektu, vai ziedo jebkādu naudas summu – tu apstiprini, ka tev rūp Latvijas drošība, un tu negaidi, ka viss atrisināsies pats no sevis.

54,877
133,012

* ekipējums vienam bataljonam

758
ziedotāji
78,135
vēl nepieciešams

Tavs ziedojums palīdzēs zemessargiem sargāt Latvijas drošību naktī tikpat labi kā dienā

Nightvision

13/36

IS nakts redzamības brilles

EUR 572

Thermal

0/36

IS termālā diapazona tē“meklis

EUR 2640

Dual thermal

0/4

IS termālā diapazona novērošanas ierīce

EUR 3390

Medical

4/4

Lauka ķirurģisko instrumentu komplekts

EUR 46

UZDĀVINI
Compass

19/36

Kompass - Busole

EUR 101

Atbalstītāji

Juris Rubenis

mācītājs

Latvijai nepieciešami atbildīgi, pašaizliedzīgi, iniciēti vīrieši. Atbalstīsim Zemessardzi!

Ziedotāju atbalsts

Ziedotāju aktivitātes

Nesenākās aktivitātes

Par kampaņu

Zemessardze dod iespēju ikvienam kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību. Pašlaik tādu ir 8000. Taču pat ar rekordlielu šī gada jaunu zemessargu skaitu nepietiek, lai mēs justos pasargāti. Jā, valsts spēj nodrošināt pamatvajadzības, bet pieredze rāda, ka pienācīgam papildaprīkojumam ir izšķiroša loma kaujas apstākļos.
Tāpēc Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), ziedot.lv un domubiedri uzsāk ziedošanas kampaņu, lai uzrunātu un saliedētu plašu sabiedrības daļu. Kampaņas mērķis ir piesaistīt ziedojumus akūti nepieciešama papildaprīkojuma iegādei, lai pienācīgi noekipētu zemessargus.
Bet kampaņa nebūs tikai par naudu. Katrs ziedojums, liels vai mazs, kalpos kā balss un būs kā atbilde jautājumam - “vai man ir svarīga Latvijas drošība?”. Mūsu mērķis ir panākt, lai mēs visi padomājam, vai mēs katrs esam izdarījuši pietiekami, lai mēs savās mājās varētu justies droši.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas ir idejas autori un kā radās kampaņa? +

Ziedošanas kampaņas iniciators un idejas autors ir Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Juris Ulmanis. Vēloties dot pienesumu valsts drošībai, radās ideja par ziedošanas kampaņu un līdzekļu vākšanu zemessardzei. Pēc tikšanās ar zemessardzes vadību un ideju pārrunāšanu, tika rasts spēcīgs atbalsts un apzinātas akūtās nepieciešamības papildus ekipējumā.
Kampaņa sniedz iespēju īsā laika sprīdī sakopot, koncentrēt līdzekļus un novirzīt tos tieši akūti nepieciešamo nakts redzamības iekārtu iegādei, kas citādāk būtu garš, oficiāls iepirkuma process.

Kāpēc ziedot tautai, ja valsts palielina finansējumu aizsardzībai? +

Valsts var nodrošināt tikai nepieciešamo pamatekipējumu un aprīkojumu Zemessargiem ierobežotu līdzekļu dēļ. Savukārt nesenākā kara pieredze rāda, ka ar šo ekipējumu ir par maz un reālas kaujas gadījumā Zemessargs sevi pakļautu lielām briesmām un nespētu pietiekami aizstāvēt savu valsti.
Drošība, šajā gadījumā valsts drošība, ir viena no ikviena cilvēka pamatvajadzībām. Ikvienam ir iespēja iesaistīties valsts drošības stiprināšanā. Ir cilvēki, kuri iestājas zemessargos, sniedzot ieguldījumu cilvēkresursos, taču tiem, kas dažādu apsvērumu dēļ izvēlas to nedarīt, ir iespēja paust savu atbalstu citādāk, piemēram, ziedojot un dāvinot zemessargiem mūsdienīgu aprīkojumu.
Šī kampaņa ir tautas iniciatīva, paužot, ka ikvienam valsts drošība var būt un ir svarīga un ka ikviens var sniegt savu artavu tās stiprināšanai. Ziedošana nav obligāta, bet gan balstās uz brīvprātības principiem. Šī ir iespēja ikvienam, kam rūp pašu un līdzcilvēku drošība un kas vēlas sniegt ieguldījumu tās stiprināšanā, to darīt un atbalstīt.

Kāpēc jāziedo tieši Zemessardzei? +

Zemessardze ir brīvprātīga Latvijas pilsoņu organizācija, kuras dalībnieki – zemessargi, dalību veic no civilās dzīves brīvajā laikā. Lai gan dienestam nepieciešamais ekipējums un līdzekļi tiek nodrošināti no valsts budžeta, zemessargi daudzas lietas iegādājas paši. Konkrētās kampaņas ietvaros ir plānots atbalstīt tieši Zemessardzi, tas neizslēdz un nepārklājas ar valsts atbalstu Zemessardzei un Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem kopumā.

Kāpēc tagad? +

Esošajā ģeopolitiskajā situācijā valsts aizsardzība un drošība ir pirmajā vietā – to saprot, gan valsts, gan tās tauta, tādēļ šī kampaņa ir tautas iniciatīva un platforma, kurā savu atbalstu var paust jebkurš.

Kāpēc jāziedo tieši šim ekipējumam? +

Konkrētais ekipējums ir vitāli svarīgs valsts dotā pamatuzdevuma – valsts aizsardzības - pildīšanai. Tas ir saskaņot ar profesionāļiem un ļaus zemessargiem efektīvāk pildīt dotos uzdevumus. Ieteikumi balstās arī uz reālu kaujas pieredzi mūsdienu konfliktos.

Kā tiks organizēts iepirkums un izlietoti saziedotie līdzekļi? +

Kampaņas organizatori Latvijas Transatlantiskā organizācija pēc kampaņas noslēguma saziedotos līdzekļus izlietos, iegādājoties nepieciešamo ekipējumu un to dāvinot zemessargiem. Ziedojumu uzkrāšanas un izlietošanas procesu pārraudzīs pieredzes bagātā labdarības organizācija Ziedot.lv, ar kuras atbalstu šī kampaņa tiek realizēta. Saziedotā summa un tās izlietojuma atskaite tiks nodota Valsts ieņēmumu dienestam un publicēta kampaņas mājaslapā publiskai apskatei interesentiem. Ja kampaņas laikā saziedotā summa pārsniegs plānoto summu, līdzekļi tiks izlietoti papildus aprīkojuma iegādei, iepriekš saskaņojot ar zemessardzi izlietojuma nepieciešamību.

Vai iespējamas nodokļu atlaides? +

Latvijas Transatlantiskajai organizācijai (LATO) un Ziedot.lv ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tādēļ:
Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem.
Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem., internetbankas izdruka), lēmumu par LATO vai Ziedot.lv sabiedriskā labuma statusu, LATO vai Ziedot.lv reģistrācijas apliecību.
Nodokļu atlaides uzņēmumiem:
Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants nosaka, ka rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām samazina nodokli par 85 procentiem no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.
Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.
Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod LATO vai Ziedot.lv, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;
Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar līguma kopiju par veikto ziedojumu un), lēmumu par LATO vai Ziedot.lv sabiedriskā labuma statusu, un LATO vai Ziedot.lv reģistrācijas apliecību.

Kā tika izvēlēts attiecīgais ekipējums? +

Redze – tā ir viena no cilvēka maņām. Aizsardzības un drošības nozarē, kurā precizitātei ir izšķiroša nozīme, šī maņa ir īpaši svarīga; tas var pārvērsties par dzīvības un nāves jautājumu.
Analizējot situāciju un konfliktu norisi karstajos punktos Irākā, Afganistānā, Sīrijā un Ukrainā, kopsakarības rāda, ka nakts optika jeb nakts redzamības aprīkojums ir vitāli svarīgs, lai mācību un kaujas apstākļos spētu aizstāvēties un rīkoties tumsā. Esošo konfliktu vešanas tehnika rāda, ka arvien vairāk sadursmju notiek diennakts tumšajā laikā, biezi apdzīvotas vietās, kā arī iekštelpās bez dabīgā apgaismojuma (tuneļos, šahtās, pagrabos utt.).
Balstoties uz šiem faktiem, tika saskaņotas nepieciešamība un prasības ar Zemessardzes vadību, kā rezultātā tika panākta vienošanās, ka tieši šis ekipējums nepieciešams, lai zemessargi spētu apgūt to lietošanu un spētu tos pielietot ne vien civilajās glābšanas misijās, bet nepieciešamības gadījumā varētu aizstāvēt sevi un mūsu valsti labāk.

Kā es varu kļūt par zemessargu? +

Lai kļūtu par zemessargu, Tev jāierodas kādā no 18 Zemessardzes vienībām – bataljoniem, kas atrodas visā Latvijas teritorijā.
Pats galvenais ir atnākt – tālākos jautājumus atrisinās.
Vairāk informācijas: Prasības uzņemšanai

Ja vēlies ziedot pa tālruni, zvani:
9000 6886 (1 zvans - 1,42€)

Rekvizīti ziedojumiem

Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO)
Alberta iela 13
Rīga, LV 1010
Reģ.nr. 40008049937
Swedbank, Swift: HABA LV22
Konts: LV58HABA0551040496958

Kampaņu rīko

Lato logo Ziedot

Partnerorganizācijas

Amcham Ilcc Jci Kalpaka fonds Latvijas arstu biedriba Latvijas peldesanas federacija Latvijas tirdzniecibas un rupniecibas kamera Latvijas zverinatu advokatu padome Literara akademija Lta Pbla Rsu Rtuaa Selonija Varabungas Ala Lett vapinis Clear channel Imeria Vesth simbolika Beveronija Staburadze Patria Fraternitas metropolitana Latviavapenis Vapenis Ban korp liga Selgas simbols Varaviksne Acad vapenis Livonica Gersicania Daugaviete Vapenis 12

Informatīvie partneri

Bauskas dzive Dienas zurnali Forbes Ir Latvians online Latvija amerika Sports Klubs Latviesi com Kursors lv Kurzemnieks